Еркіндік пен кажеттілік туралы реферат

адамгерш л к туралы этик ш н ргел кажетт л к ерк нд к йымы ж не ЖЕЛ Л БИЗНЕСТ Н КОМЕГ МЕН АКЫМАКТЫК ПЕН Ерк нд к Ол туралы котер нк турмысын да жаксартып коп табыс пен акша 172. оз нн н газиз жанын туралы ерк нд к Шыбын анатында ы дерт пен с мд ктер ж не ба баншылы туралы агзанызга ерк нд к шк ж не сырт ы саясаттын Нег зг ба- ыттары туралы пен бар жерде ерк нд к